Visie

Gezondheid is meer dan alleen afwezigheid van ziekte. Het gaat om het hele welbevinden van de mens, lichamelijk, psychisch, sociaal. "Health for All" werd er in 1978 op de internationale conferentie van eerstelijnszorgen in Alma-Ata gesteld. Daar zijn we nog lang niet. De gezondheidskloof neemt steeds toe, in België en wereldwijd.

Het zijn sociale, leef- en arbeidsomstandigheden die in doorslaggevende mate de grote verschillen bepalen qua ziekte en gezondheid in de maatschappij. Onze gezondheidszorg wordt meer en meer blootgesteld aan toenemende winstzucht, privatisering en commercialisering. GVHV stelt daar solidariteit tegenover: "eerst de mensen, niet de winst".

"Recht op gezondheid in een gezonde maatschappij": onder deze titel schreven we - na een proces van studiewerk en discussie met vele mensen van binnen en buiten Geneeskunde voor het Volk onze kijk op maatschappij en gezondheidszorg neer. Maar we denken en schrijven niet alleen, we doen ook. Sociaal geëngageerd, actiebereid en deskundig, vanuit die combinatie willen we werken.

Gezondheid is een basisrecht, een fundamenteel mensenrecht, zoals het recht op onderwijs en huisvesting. De verzekerde toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. We constateren echter veel ongelijkheden in gezondheid en in gezondheidszorg. Gezondheid mag geen koopwaar zijn, want de marktwerking is tegengesteld aan het basisrecht van gelijke toegang tot gezondheidszorg. De overheid moet verplicht worden om via solidariteit gelijke toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg te organiseren.

Sociaal-economische determinanten hebben veel meer invloed op ziekte en sterfte dan de geneeskunde en haar medisch technische vooruitgang. "Sociale onrechtvaardigheid doodt op massale schaal" (Wereldgezondheidsorganisatie 2008) en dus is voor Geneeskunde voor het Volk gezondheid ook een kwestie van sociale strijd. In België is onze solidaire sociale zekerheid een verworvenheid van de arbeidersbeweging. Ons werk, onze expertise staat ten dienste van de arbeidersklasse en haar organisaties.

Geneeskunde voor het Volk stelt veertien hefboomeisen voor om de gezondheidszorg toegankelijker en kwaliteitsvoller te maken. Vanzelfsprekende, eenvoudige maatregelen met een belangrijk positief effect voor patiënt, ziekteverzekering en gezondheidswerkers. Deze eisen kaderen prioritair in de verdediging en versterking van onze veralgemeende en verplichte sociale zekerheid. 

De bulk van ons werk in de dagelijkse praktijk is huisartsgeneeskunde. De zorgen zijn gratis in een sfeer waar iedereen zich kan thuis voelen. We werken aan kwaliteit met heel het team. We werken gemeenschapsgericht en vanuit concrete noden. We zoeken naar samenwerking en hebben veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer:

Language